โบนัสคืนเงิน

cashback-bonus

โบนัสคืนเงิน(Cash Back) คืออะไร ความหมายค่อนขา้งตรงกบั ช ื4 อของมนั เลยก็คือโบนสัคืนเงิน โบนสัคืนเงินน<ีเป็นโบนสั ท ี4 ผใู้หบ้ ริการคาสิโนจะมอบ ใหก้ บัลูกคา้ประจาํ เพ ื4 อเป็นการขอบคุณท ี4 มาเล่นในคาสิโนของเรา หรือเป็นโบนสั สาํ หรับลูกคา้ท ี4ไม่ไดใ้ชง้านมาระยะหน4ึงแลว้ ตดัสินใจกลบั มาเล่นอีกคร<ังโดยโบนสัคืนเงินสามารถมีไดห้ลายรูปแบบ ตวัอยา่ งเช่น :

  • โบนัสเดิมพันฟรี 
  • โบนัสฟรีสปิน 
  • โบนัสบัตรขูด 
  • โบนสั เงินฝากคร<ังแรก100% 
  • โบนัส เงินคืน 40% เป็นโบนัสเติมเงิน 
  • โบนสั 30% ของเงินเดิมพนั เดิมดงัเดิมของคุณ

ตวัอยา่ งทวั4 ไปคือ

เช่น คุณฝากเงิน 500รูปี

โบนัสเงินคืนเงิน คือ30% 

ดงัน<นั ยอดรวมในบญั ชีเดิมพนัของคุณจะเป็น 500 + 150 = 650 รูปี

 

ส ิ+ งทต ี+ ้องร

– เปอร์เซ็นตอ์ าจแตกต่างกนัไปข<ึนอยกู่ บั เจา้มือรับแทงออนไลนท์ ี4 แตกต่างกนัไป

– โบนสั จะมาพร้อมกบัขอ้กาํหนด เง ื4 อนไขมาตรฐาน และระยะเวลาท ี4 กาํหนด

– ตรวจสอบขอ้กาํหนดของการเดิมพนัและอตัราต่อรองคงท ี4 เสมอถา้มี

ความแตกต่างแต่ละชนิดของโบนัสคืนเงิน

โบนัสคืนเงินมีหลายประเภท ซ4ึงแต่ละประเภทมีความหมายต่างกนั และท ี4 สําคญั ท ี4 สุด คือมนั จะมีขอ้กาํ หนดและ เง ื4 อนไขท ี4 แตกต่างกนั โดยคุณจะตอ้งทาํ เขา้ใจก่อนเล่นน<ันเอง ซ4ึงขอ้ความขา้งล่างต่อไปน<ีท ี4 คุณจะไดเ้ห็น จะเป็นการอธิบาย เก ี4 ยวกบัความหมายเลก็ ๆ นอ้ย ๆของโบนสัคืนเงินแต่ละประเภท ใหค้ ุณไดท้ าํความเขา้ใจเก ี4 ยวกบั มน

types-of-cash-back

ข้อเสนอคืนเงิน (Money Back Offer)

โดยขอ้เสนอน<ีส่วนใหญ่ใชไ้ดก้ บัการเดิมพนั เด ี4 ยว ๆ และมกัจะใหร้างวลัเป็นรายสัปดาห์และมนั ยงัรวมไปถึงการเดิม พนัยอ้นกลบั การวางเดิมพนั และการกคู้ืนผลขาดทุนสะสม โดยเปอร์เซ็นตท์ ี4 กาํหนดไวข้องเงินเดิมพนัของคุณ จะเริ4มต< งัแต่(5% ถึง 30%) โดยจะถูกโอนไปยังกระเป๋ าเงินเดิมพนัของคุณ ซ4ึงขอ้เสนอโบนสัคืนเงินน<ีจะใชไ้ดก้ บั ท< งัการเดิมพนักีฬาและการเดิม พนัคาสิโน และมกัจะมอบใหก้ บัผเู้ล่นท ี4 เล่นคาสิโนออนไลนม์ ากกวา่ คาสิโน สลอ็ ต

 

การเดิมพันที+ปราศจากความเสี+ยง (Risk Free Bet)

มันเป็นการเดิมพันฟรีที4ถูกนําเสนอโดยเจ้ามือออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ท ี4 จะเกิดข<ึนในกรณีท ี4 คุณแพเ้ดิมพนัคร<ังแรก ซ4ึง จาํ นวนเงินคืนอาจแตกต่างกนั ไปตามเวบ็ เดิมพนัออนไลน์ท ี4 แตกต่างกนั โดยการเดิมพนั ท ี4ปราศจากความเส ี4 ยงน<ีจะมาพร้อมกบั อตัราต่อรองท ี4 ถูกกาํหนดไวล้่วงหนา้แลว้ และจะใชก้ บักีฬาท ี4 ถูกเเลือกไวแ้ลว้ เช่น คริกเกต็ และกาบดั ด<ีเป็นตน้ โดยโบนสัรูปแบบ น<ีมนั จะใชก้ บั การเดิมพนั ทางกีฬามากกว่า แต่ก็ยงัใชไ้ ดก้ บัคาสิโนทวั4 ไป และส่วนมากจะใชใ้นเกมสล็อต และรวมไปถึงเกม คาสิโนออนไลนต์ ่าง ๆ ดว้ย

 

ฟรีสปิ น หรือ หมุนฟรี (Free Spins)

โดยขอ้ เสนอน<ีจะมาในรูปแบบของการหมุนฟรีและสามารถใชไ้ดก้ บั บางเกมเท่าน<นั ซ4ึงถา้คุณไดอ้่านขอ้ มูลเบ< ืองตน้ และเง ื4 อนไขต่าง ๆในแต่ละเกม คุณจะสามารถรู้ไดว้า่ เกมไหนบา้งท ี4 สามารถใชก้ บั เง ื4 อนไขน<ีได้และฟรีสปินน<ีอาจมีขอ้กาํหนด เง ื4 อนไขในการเดิมพนั ท ี4 ถูกกาํ หนดไวอ้ยู่แลว้ ดงัน<นั โปรดใชค้วามระมดัระวงัในการอ่านขอ้กาํ หนดต่าง ๆ ดีๆเม ื4 อคุณไดร้ับ โบนัสน<ีโดยขอ้กาํ หนดหลกั ๆน<ันก็คือ คุณจะไม่สามารถถอนเงินรางวลัใด ๆ ท ี4 คุณมีไดท้ นั ทีหลงัจากท ี4 คุณใช้ฟรีสปินจน หมดแล้ว ซึ4งคุณจะต้องทาํการเดิมพนัใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อน โดยปกติเงินรางวลัท ี4 จะไดร้ับ จะอยรู่ ะหวา่ ง 30x ถึง 50x ของจํานวน โบนสั น<นั น<นั เอง

 

ข้อกําหนดและเงื+อนไขของโบนัสคืนเงิน

cashbac-toc

โดยคาสิโนไดแ้ นะนาํขอ้กาํ หนดการเดิมพนัข<ึน เพ ื4 ออตัราดอกเบ<ียของคาสิโนน<นั หรือการจาํกดัเงินฝากการเล่น เกม การไดร้ับโบนสั และการถอนเงินทนั ทีซ4ึงถา้หากคาสิโนไม่มีเง ื4 อนไข หรือขอ้กาํ หนดต่าง ๆ น<ีพวกเขาจะไม่สามารถทาํ กาํไรไดเ้ลย ดงัน<นั พวกเขาจึงเพิ4 มขอ้กาํหนดของการพนนัข<ึน เพ ื4 อใหแ้ น่ใจวา่ มีบริการพิเศษใหก้ บัผเู้ล่นจริง ซ4ึงขอ้กาํหนดเหล่าน<ี จะกาํ หนดจาํ นวนผูเ้ล่นท ี4 ตอ้งการเล่นเพ ื4 อให้สามารถถอนรางวลัท ี4 ชนะได้และคาสิโนออนไลน์บางแห่งอาจมีการถ่วงน< าํ หนกั เกมในโปรแกรมของตน โดยน< าํหนกัของเกมหมายความวา่ เกมใดเกมหน4ึงตอ้งรับผดิชอบต่อเปอร์เซ็นตข์องความตอ้งการในการ เดิมพัน โดยหลัก ๆ มักจะเป็นเกมในบ้าน เช่นบาคาร่าและแบล็คแจ็คและคาสิโนออนไลน์บางแห่งจะไม่อนุญาตให้ผูเ้ล่นใช้ โบนสั ในเกมท ี4 มีการไดเ้ปรียบของทางเวบ็ไซตพ์ นนัออนไลนต์ 4าํ น<นั เอง

ก่อนท ี4 คุณจะดาํ เนินการใด ๆ เพิ4 มเติม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านขอ้กาํ หนดและเง ื4 อนไขอย่างถูกตอ้ ง ซึ4 ง ขอ้กาํหนดท ี4 คุณจะไดอ้่านน<ีคือขอ้กาํหนดสาํ หรับโบนสัคืนเงิน ซ4ึงขอ้ความขา้งล่างต่อไปน<ีคือประเดน็ สาํคญั ท ี4 คุณควรคาํนึงถึง:

 

– การฝากเงินเข้าบัญชีเว็บไซต์เดิมพันเป็นเงื4อนไขที4สําคัญที4สุดอันดับแรก 

– โบนัสน<ีใชไ้ดใ้นช่วงเวลาท ี4 กาํหนด 

– ขอ้เสนอโบนสัคืนเงินสามารถใชไ้ดเ้พียงขอ้เสนอเดียวสาํ หรับแต่ละเกม 

– สามารถรับได้เฉพาะการเดิมพันเดี4ยว 

– ขอ้เสนอคืนเงินอาจมีอตัราต่อรองคงท ี4 

– โบนสัคืนเงินมีสิทธ_ิสาํ หรับการเดิมพนัออนไลน์และ ตลาดการเดิมพนัก่อนการแข่งขนั 

– มูลค่าของการคืนเงินข< นั ต4าํสุดและสูงสุดไดถู้กกาํหนดไวแ้ลว้

 – สามารถใชโ้บนสัคืนเงินไดเ้ฉพาะกีฬาท ี4 ถูกเลือกไวแ้ลว้ 

– เดิมพนั ฟรีหรือเดิมพนัโบนสั จะไม่มีสิทธ_ิรับขอ้เสนอคืนเงิน 

– เจ้ามือออนไลน์สามารถโมฆะโบนัสคืนเงินได้ทุกเมื4อ

 

 

 

คาสิโนใหม่
3.8 rating
โบนัสที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ทุกการฝาก จนถึง 360%